Příklad návrhu


Nahoru ] Radio Network Planning ] Dimenzování sítě ] [ Příklad návrhu ]

 

 
autor těchto stránek:

Jiří Molnár

 

Domů
Plánování sítě
Příklad návrhu
Určení počtu buněk
Dimenzování

Doplňující informace

 

Vstupní data

 

Před vlastním návrhem uvedu ještě několik informací, které jsou podstatné pro návrh sítě.

Doplňující informace

·         Při použití hierarchické struktury buněk (pikobuňky – mikrobuňky – makrobuňky) je každá vrstva navrhována zvlášť. Odděleně je zpracováváno rovněž dimenzování jednotlivých úrovní.

·         Jednotlivé stupně hierarchické struktury jsou odděleny frekvenčně. Operátorovi bývá přiděleno 15-ti MHz pásmo, což je postačující na tři 5-ti MHz pásma. Jendo z nich je využito pro pikobuňky, další pro mikrobuňky a další pro makrobuňky.

·         Uživatelé přenášející velké objemy dat, by měli být obsluhování piko- nebo mikrobuňkami. Pokud by se dostali do makrobuňky, zapříčinili by velké zatížení makrobuňky. Tím by zmenšili její pokrytí. Pro vyvarování se těchto situací musí být v síti implementován dostatečný algoritmus řízení handoverů.

·         Další problém u mikrobuněk představují rychle se pohybující UE (uživatelé ve vozidlech) – opět problém s handoverem. Řešením je použití makrobuněk, které vykrývají provoz na silnicích. Další metodu, jak předejít této situaci je použití úzkých dlouhých buněk podél cest (anténa BS má úzký vyzařovací diagram).

·         Ve městské zástavbě se využívá tzv. distribuovaná anténa, která minimalizuje počet soft handoverů. Princip je zachycen na následujícím obrázku:

 

 

Distribuovaná anténa

 

 

 

 

Vstupní data

Zdrojem údajů potřebných pro výpočet pro mě byl Český statistický úřad, Městský úřad v Hodoníně – referát školství mládeže a tělovýchovy, referát místního rozvoje a Úřad práce v Hodoníně.

Na základě informací z těchto institucí jsme mohl sestavit tabulky potřebných údajů pro návrh sítě. Pro výpočet jsem vybral oblast Hodonína. Hodonín se nachází v jihovýchodní části Jihomoravského kraje. Pro návrh mobilní sítě jsem zvolil 6 obcí v okolí Hodonína a do výpočtu jsme zahrnul samotný Hodonín (okresní město). Uvažované obce tedy jsou: Lužice, Mikulčice, Dolní Bojanovice, Mutěnice, Dubňany a Rohatec.

Navrhovaná oblast je zachycena na následujícím obrázku:

 

 

Mapa navrhované oblasti

 

Rozhodl jsem se navrhnout dvouúrovňovou síť. Obce a město pokryji třísektorovými makrobuňkami. Silnici I. třídy (č. 55) a železnici (jedná se o část koridoru Břeclav - Přerov) pokryji pomocí dvousektorových makrobuněk. Druhou úroveň navrhované sítě budou tvořit mikrobuňky, pomocí nichž pokryji místa v centru města s velkou koncentrací obyvatel – tj. nákupní centrum, zimní stadion a pěší zónu.

Návrh mikrobuněk je značně složitý – vyžaduje digitální mapy terénu včetně budov a výkonný software. Následně je řešen pomocí Ray-tracing modelu (model paprskového šíření). Vzhledem k tomu, že mikrobuňky jsou vhodné pro oblasti s velkou hustotou obyvatel a tam, kde lze signál „uzavřít“ do ulic či budov, rozhodl jsem se použít mikrobuňky právě takto.

 

Na základě statistických dat, jsem sestavil následující tabulky:

 

 

Tab. 6:Počty obyvatel

 

Vysvětlivky: Penetrace – znamená průsak – tzn., že představuje jaká část celkového množství obyvatel je mobilní. U sítě GSM se pohybuje kolem 80%. Z počtu  mobilních uživatelů jsem dále určoval jaká část bude používat data (data users) a jaká část bude používat hlas (voice users). Tento podíl jsem volil na základě znalosti regionu, přičemž jsme vycházel z toho, že podíl  data users je maximálně 10%.

 

 

V samotném okresním městě jsem musel určit počet obyvatel na km2 zvážením více faktorů. Je zapotřebí vzít v potaz, že počet lidí se během dne značně mění. Tuto změnu představují lidé, kteří do Hodonína dojíždí. To jsou především žáci škol (základních a středních), pracující lidé, návštěvníci ZOO, kulturních a sportovních akcí. S využitím dostupných statistických dat, jsem stanovil počet uživatelů na km2 následovně:

 

a) b) c)

 Tab. 7: Počet mobilních uživatelů v Hodoníně

 

V tabulce tab. 7. c) je tedy celkový počet voice users a data users ve městě Hodonín.

 

U ostatních sídel (obcí) jsem údaj o počtu obyvatel na km2 čerpal z tab. 6. Nepředpokládám zde totiž tak významný přesun obyvatel jako v případě okresního města.

 

Údaj o počtu obyvatel na km2 jsem musel rovněž stanovit pro výpočet mikrobuněk v Hodoníně. Stanovené údaje jsou uvedeny v následujících tabulkách:

 

a) b)
c)  

 

Tab. 8: Počet mobilních uživatelů míst s velkou koncentrací lidí

 

 

Doplňující informace

 

Vstupní data

 

Začátek stránky