Celkový počet buněk


Nahoru ] Kapacita buňky ] Plocha buňky ] [ Celkový počet buněk ]

 

 
autor těchto stránek:

Jiří Molnár

 

Domů
Plánování sítě
RNP
Celkový počet buněk

Celkový počet buněk

Na základě předchozích dvou příkladů (určení kapacity buňky a určení plochy buňky), jsme tedy schopni určit kapacitu buňky a plochu buňky. Na základě těchto dvou údajů se určí celkový počet buněk. Postup vysvětlím na následujícím příkladu.

 

Máme za úkol pokrýt území 100 km2, počet telefonních (speech users) účastníků je 5000/km2. Předpokládáme intenzitu provozu na uživatele 30 mErl, ztráty blokováním 2%.

·         Nejdříve si vypočítáme maximální plochu buňky. V tomto případě budu brát výsledky z předchozího příkladu (kapitola 4.2.2.2.2.), kde nám vyšlo S = 15,1 km2 (bereme „horší“ případ).

·         Hodnotu poměru Eb/N0 bereme z výpočtu plochy buňky – v našem případě z tab.5. Vezneme ji ze sloupce, kde nám vyšla menší plocha buňky (limitující). Nám vyšla v uplinku, tudíž  Eb/N0 = 4 dB.

Pokud bychom měli určovat celkový počet buněk pro přenos dat a ne hlasu, tak poměr Eb/N0 bereme z downlinku, protože přenos dat je nesymetrický – víc dat bude přenášeno v downlinku, proto je důležitější tato hodnota.

·         Nyní učíme počet uživatelů obsluhovaných jedním vysílačem (vzorec (4.1) ).

Pro výpočet Gp stanovíme z tab.2 hodnotu RB (pro RU = 12,2 kbit/s je RB = 30 kbit/s).

·         Na základě Erlang B Table stanovíme pro 2% blokování intenzitu provozního zatížení v buňce. Ta je pro 51 kanálů rovna 41,189 Erl.

·         Je-li 30 mErl na uživatele, potom je buňka schopna obsloužit následující počet uživatelů:

·         Jestliže je tedy 5000 uživatelů/km2, potom odpovídající plocha buňky je rovna:

 

·         Máme-li pokrýt 100 km2, potom je zapotřebí

       

             buněk.

·         Z výpočtu maximální plochy buňky nám vyšla plocha buňky 15,1 km2, tzn. že potřebný počet buněk je:

            buněk

 

 

Z hlediska pokrytí území signálem nám vyšlo 7 buněk. Tento počet je však počtem minimálním. Výkon BS se totiž dělí mezi všechny účastníky a při velkém počtu účastníků se tudíž musí zmenšit plocha buňky. Plocha buňky je tak určována kapacitou buňkyz kapacitního hlediska nám vyšlo 364 buněk. Proto můžeme konstatovat, že na daném území je zapotřebí zrealizovat celkem 364 buněk a tomu odpovídající počet BS. Vzhledem k volbě třísektorové BS, je tedy nutno na daném území postavit 122 BS ( 364/3=121,3 ).

 

Začátek stránky